ตามติดเราที่ FaceBook

คำขวัญโรงพยาบาล >>> [  บ ร ิก า ร เ ส ม อ ภ า ค ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง ใ จ ]

สถิติการให้บริการประจำวัน

สถานะการส่งข้อมูล Datacenter

Tuesday, December 20, 2011

Update 18-21 แฟ้ม สปสช/สนย วันนี้

วันนี้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้นะครับ ขึ้นรับฟังและหาทางร่วมกัน

  1. เรื่อง 18 แฟ้มและ 21 แฟ้ม
  2. เรื่องพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจ่ายตรง

18-21

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลโพนทราย

แสดงความคิดเห็นต่อเว็บนี้